Na-Blogu.pl > Budownictwo > Przyłączenie budynku do wodociągu – co trzeba wiedzieć?

Przyłączenie budynku do wodociągu – co trzeba wiedzieć?

budowa przyłącza wodociągowego

Przyłączenie budynku do sieci wodociągowej wymaga podjęcia szeregu różnych czynności, poczynając od złożenia wniosku, aż po zgłoszenie odbioru zakończonych prac. Jak, krok po kroku, przebiega cały proces budowy przyłącza?

Formalności związane związane z budową przyłącza wodociągowego

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest sprawdzenie zasad przyłączenia nieruchomości do wodociągu, określonych w decyzji o warunkach zabudowy, oraz uzyskania warunków technicznych przyłącza i zgody na jego wykonanie. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego terytorialnie zakładu wodociągowego. Do wniosku wymagane jest dołączenie niezbędnych dokumentów. Konieczne będzie przedłożenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, wypisu z rejestru gruntów, oraz potwierdzenia prawa do dysponowania daną nieruchomością. W przypadku przyłącza prowadzonego przez sąsiednie działki muszą również zostać dołączone pisemne zgody ich właścicieli, najlepiej potwierdzone notarialnie. Rozpatrzenie wniosku skutkuje wydaniem zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego. Dokument jest ważny przez okres dwóch lat i zawiera wykaz niezbędnych czynności przewidzianych do wykonania i koniecznych do uzyskania pozwolenia na korzystanie z sieci wodociągowej. Ponadto do zgody dołączone jest oświadczenie zakładu wodociągowego zobowiązujące go do dostarczania wody na teren danej nieruchomości, oraz projekt umowy, jaka będzie zawarta po wykonaniu prac.

Otrzymanie tego dokumentu stanowi podstawę do podjęcia kolejnego kroku – zlecenia wykonania projektu. Wykonanie tego zlecenia musi zostać powierzone osobie mającej stosowne uprawnienia. Dobrym rozwiązaniem jest przekazanie tego zadania osobie związanej stałą współpracą z zakładem wodociągowym, co może znacznie uprościć procedury jego zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt zachowuje ważność przez okres trzech lat. W okresie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić do właściwej jednostki samorządu terytorialnego – urzędu gminy lub starostwa. Brak sprzeciwu urzędu przez okres 30 dni jest tożsamy ze zgodą, w związku z czym można przystąpić do realizacji projektu.

Zlecenie i przebieg budowy przyłącza wodociągowego

Budowę przyłącza wodociągowego można zlecić uprawnionej do tego firmie zewnętrznej lub, jeśli istnieje taka możliwość, zakładowi wodociągowemu. Rozpoczęcie prac poprzedzone jest wytyczeniem linii przyłącza przez geodetę, podobnie po zakończeniu prac. Geodeta dokonuje wówczas tzw. inwentaryzacji, tj. sprawdzenia zgodności wykonania przyłącza z projektem i naniesienia ewentualnych zmian czy odchyleń w granicach ich dopuszczalności. Całość wykonanych prac musi odebrać inspektor nadzorujący budowę. Potwierdzeniem odbioru jest sporządzenie dokumentu – protokołu odbioru. Stwierdza się w nim prawidłowość wykonania przyłącza z planowanymi warunkami technicznymi, oraz zgodność ze sztuką budowlaną. Wydanie tego dokumentu jest ostatnim etapem inwestycji i podstawą do zawarcia umowy uruchomienia przyłącza wodociągowego.

Jak widać z powyższego, przyłączenie budynku do sieci wodociągowej wymaga trochę czasu i wysiłku. Istotne jest tu dobre przygotowanie i rzetelna wiedza. Dobrym rozwiązaniem może okazać się powierzenie kompleksowej obsługi planowanej inwestycji, od wykonania projektu aż po końcowy odbiór, specjalizującej się w tym zakresie firmie.

Podobne Artykuły

Comment